مصاحبه با خيزش و روز

با سلام

دو مصاحبه زير در ايام فروردين ماه ۱۳۸۵ منتشر شده است

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تزلزل در ثقل استراتژیک مقاومت / گفتگو با حسن عباسي در خصوص مذاكره با شيطانبزرگ

 

در گفتگو با هفته نامه دانشجویی خیزش

از موضع اصولی جمهوری اسلامی در حال دور شدن هستیم! جمهوری اسلامینیامده است که فقط برای چیزی به نام منافع ملی به پای میز مذاکره بنشیند!... حالاگر این برادر بزرگ تر جبهه جهانی مقاومت، در برابر استکبار رنگارنگ! زانو زده و برسر میز مذاکره برود – حتی اگر از پای میز مذاکره هم چیزی عاید طرفین نشود و وقتی برمی گردند، هر کدام به مواضع قبلی خود رجوع کنند – دیگر آن قبح شکسته می شود... اگرمسئولین پشت میز مذاکره بنشینند حتی اگر هم در هیچ موردی حاضر به کوتاه آمدن نشونداین خود فاجعه ای است که هم پای ایران را به مساله عراق می کشاند و هم رفع ایناتهام و سوءظن و بهانه برای ایران همان سیری را طی خواهد کرد که اکنون در پروندههسته ای طی می شود

سوال::::::::::تحلیل کلی شما از اتفاقات و شرایط موجوددر خصوص بحث مذاکره با امریکا و مواضع مسئولان دولتی و خصوصا شخص رهبر معظم انقلابپیرامون این مساله چیست؟


تحلیل من این است که آمریکا می خواهد در فهرست بهانه هایشبهانه 5 را علیه ایران اضافه کند و آن را به نتیجه برساند. اکنون فهرست بهانه هایآمریکا در مورد ایران اینهاست : 1- ایران به دنبال سلاح های کشتار جمعی است. 2- ایران در داخل کشور خود نقض حقوق بشر دارد. 3- ایران اساسا فاقد دموکراسی است وفرآیند دموکراتیزاسیون در حکومتش نیست و 4-  ایران حامی تروریسم است.
این چهاربهانه که در واقع هیچ کدام واقعیت ندارند اما به عنوان بهانه مطرح هستند و سالهاستکه در عرصه عمومی و روانی علیه ما تبلیغ می کنند و در واقع به نوعی این تلقی را درجهان به وجود می آورد که این چهار مورد در رابطه با ایران وجود دارد. حالا به دنبالیک بهانه پنجم می گردد تا آن را به لیست خود اضافه کند. آمریکایی ها همانطور کهبرای ما قابل پیش بینی بود در گرداب عراق گیر کرده و برای فرافکنی، به دنبال ایناست که بهانه دخالت ایران وسوریه در عراق و جلوگیری از امنیت و ثبات عراق توسط ایندو کشور به دنبال بهانه می گردد که ان را نهادینه کند. این بهانه را از روزهای اولیکه جنگ چریکی در عراق شروع شد، مطرح می کنند و اخیرا با تشدید آن و با توجه به اینکه مشکلات امنیتی و عدم ثبات امنیتی و اقتصادی در عراق کاملا برای همه جهانیانچشمگیر شده و امروز رقیب انتخاباتی جرج بوش، کلارک و همچنین بنیانگذار سی ان انیعنی "تدترنر"  هم امروز جرج بوش را به خاطر اشغال عراق مسخره کرده اند.
درست درچنین شرایطی که زمزمه های مخالفت اشغال عراق در خود آمریکا جدی شده است، آمریکاییها می خواهند یک خوراک مصرفی داخلی و مصرف جهانی برای تبلیغاتشان پیدا کنند و ان هماین است که بگویند ایران و سوریه در عراق دخالت می کنند. برای این که این بهانه بهنتیجه برسد باید ایران و آمریکا پای میز مذاکره در مورد این مساله بنشینند تا اینبهانه قطعی شود!
اگر واقعا ایران با امریکا پشت میز مذاکره نشست و قبول کرد کهبر سر مساله امنیت و ثبات در عراق مذاکره کند، آن موقع این باور در جهان نهادینه میشود که واقعا ایران در عدم ثبات و نا امنی در عراق دست داشته که حالا حاضر شده استمذاکره کند. لذا این یک تور و یک دام بسیار خطرناک است که وزارت خارجه و شورایامنیت ملی آمریکا برای ایران تدارک دیده اند و متاسفانه حکیم در گرداب این قضیهافتاد و  آنها از کانال حکیم برای دعوت ایران وارد شدند. نکته بعدی هم این است کهکاندولیزا رایس برای آن که خودشان را اهل مذاکره نشان دهد رسما در مصاحبه ای اعلامکرد که دست زلمای خلیل زاد برای مذاکره با همتای ایرانی خود یعنی سفیر ایران درعراق و همچنین وزارت خارجه ایران باز است و لذا از خودشان چهره ای اهل مذاکره نشاندادند و این که ما آماده مذاکره با طرف هایی هستیم که در حال بر هم زدن ثبات وامنیت در عراق هستند. با کمال تاسف مسئولان وزارت خارجه ما و مجموعه شورای عالیامنیت کشورمان در این دام افتادند و من معتقدم که موضع مقتدرانه رهبری در مشهد دراین خصوص به نوعی واکنشی بود نسبت به این مساله.
اگر مسئولین پشت میز مذاکرهبنشینند حتی اگر هم در هیچ موردی حاضر به کوتاه آمدن نشوند این خود فاجعه ای است کههم پای ایران را به مساله عراق می کشاند و هم رفع این اتهام و سوءظن و بهانه برایایران همان سیری را طی خواهد کرد که اکنون در پرونده هسته ای طی می شود؛ یعنی ماابتدای مساله انرژی اتمی هم یک اعتمادسازی بی موردی انجام دادیم و بی جهت پشت میزمذاکره نشستیم و این باور را به وجود آوردیم که واقعا یک اشتباهاتی داشته ایم کهحالا باید بیاییم اعتمادسازی و شفاف سازی کنیم. هرچه شما جلوتر بروید ایناعتمادسازی محقق نخواهد شد؛ چون دشمن بهانه کرده و می خواهد تا آخر خطبرود.
نکته بعدی این که ما در مورد مساله عراق همانند فلسطین یک فرض داریم : عراق و فلسطین اشغال شده اند. در این خصوص هیچ مذاکره ای پذیرفتنی نیست و هرکسفلسطین و عراق را اشغال کرده باید از آنها خارج شود و این مساله اصلا مذاکره بردارنیست.  لذا این موضع باید موضع مطلق جمهوری اسلامی باشد و پذیرش هر نوع پیام اینچنینی از سوی امثال اقای حکیم به اعتقاد بنده برای جمهوری اسلامی سم مهلکیاست.
به اعتقاد من، نظر رهبری به عنوان کسی که با تنظیم مصلحت ها حرف نهایی رامی زند یک موضع کارشناسی و قوی بود اما متاسفانه از آنجا که کشور از فقدان دیپلماسیعمومی رنج می برد، متاسفانه موضع گیری های مختلف و متنوع مسوولیندر سطوح وزرا ومعاونین وزرا در انتقال به مخاطب داخلی از یک سو و انتقال به مخاطب خارجی از سویدیگر باعث می شود که موضع رهبری گم شود و بسیار متاسفم که کشوری با 40 روزنامهرسمی، بیش از 10 خبرگزاری و یکم دستگاه عریض و طویل رسانه ملی، در حوزه دیپلماسیعمومی هنوز دوران جنینی و نه حتی نوزادی و طفولیت را طی می کند و طبیعی است که اینروند یعنی ضعف جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی بار خود را بر روی حوزهدیپلماسی اختصاصی بریزد.

 

سوال:::::::::: به نظر ما تغییر موضع نسبت به آمریکا زمانی اتفاقمی افتد که یا آمریکا تغییر کرده باشد و خوی استکباری خویش را- که همواره به تعبیرحضرت امام و رهبر انقلاب مانع اصلی مذاکره واقعی بوده است – کنار گذاشته باشد و یاما عوض شده باشیم و بر اساس ارزشها و مولفه های متفاوتی نسبت به گذشته تصمیم بگیریمکه حاضر به مذاکره شده ایم. نظر شما در این خصوص چیست ؟


البته این دو سناریوای که شما تنظیم کرده اید سناریوهاییبسیار درست و کارشناسی و عمیق هستند و من با این دو موافقم اما شما یک سناریوی سومرا جا انداخته اید!
فراموش نکنید که بالاتر از لیبرال دموکراسی آمریکا مفهومیبود به نام نظام مارکسیستی کاخ کرملین. یادمان رفته است که امام (ره)، به گورباچفنامه می زنند و او و دو میلیارد جمعیت جهان که زیر سایه کمونیست بودند- شوری ، چین،اروپای شرقی و ... – و حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دادند را به اسلام دعوتمی کند. وقتی امام کاخ کرملین را دعوت کرد ، معنایش این بود که امام به آن حرکتپیامبر گونه که پیامبر جلیل القدر اسلام در دعوت امپراطوری های آن روز به اسلامداشتند، امام هم در ماه های آخر عمر مبارکشان، چنین دعوتی را صورت می دهند و لذاامام مستقیما به صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، یعنی به  رهبرالحاد و کفر نامه می زند و جمله مهم پیام امام این است که " به جنگ بیهوده خود باخدا خاتمه دهید!".  در واقع امام با این کار اتمام حجت کرد و چه بسا لازم باشد کهایران برای تحقق این مساله و اتمام حجت از سوی اسلام و خدا و قرآن و حتی خود شخصرهبری، نامه ای بزنند و کاخ سفید را دعوت کنند به اسلام و قرآن و دست برداشتن ازمبارزه یهود با خدا و قرآن و اسلام؛ پس چنین فرضی نیز محتمل است. یعنی در عین اینکه ما از موضعمان کوتاه نیامده ایم و آمریکا نیز از خوی استکباری خود دست بردارنیست، موسی وار این فرعون مستبد را به اسلام دعوت کنیم.
لذا یادمان باشد که مااز موضع اصولی جمهوری اسلامی در حال دور شدن هستیم! جمهوری اسلامی نیامده است کهفقط برای چیزی به نام منافع ملی به پای میز مذاکره بنشیند! بلکه یکی از مهمترینمسئولیت های جمهوری اسلامی دعوت دولتها و میلیونها انسان روی زمین به اسلاماست

/ 8 نظر / 16 بازدید
بنده خدا

سخنرانی دکتر عباسی با عنوان (( از دولت کريمه تا نهضت جهانی ))

حاج رضا

هوالمحبوب با سلام وبلاگ حاج رضا با عنوان فیلترینگ سایتهای مستهجن و ضددین به روز شد دوستان عزیز این روزها شاهد هجوم سازمان یافته سایتها ووبلاگهای مستهجن و ضد دین درعرصه فضای اینترنتی ایران هستیم و متاسفانه مسئولین مربوطه یا خوابند یا خود را به خواب زده اند این وظیفه من وتوی مسلمان است که تلاش کنیم با فریاد آنها را از خواب بیدارشان کنیم و یا با نعره آنها که خود را بخواب زده اند هوشیارشان کنیم این روزها آژیر قرمز این سایتها بگوش می رسد بنیانهای خانواده توسط این سایتها سست و سستر می شود حریم خانواده ها شکسته می شود ارزشهای دینی و انقلابی ما مورد تمسخر و بی حرمتی قرار می گیرد و سرویس دهنده های ایرانی همچون بلگفا پرشین بلاگ میهن بلاگ و.... بدون توجه سرویس رایگان در اختیار آنها می گذارند و متاسفانه هیچ مرجعی برای برخورد با اینها وجود ندارد فردا فریاد ما دیر است بیماری وقتی فرزندان ما را بیمار کرد درمانش مشکل است بیایید قبل از بیمار شدن همه سلولهای بدن فرزندانمان و مردم سرزمینمان با آنها مقابله کنیم فردا دیر است و فرداها دیرتر http://www.hajreza.persianblog.ir

بنده خدا

با سلام.می خواستم از شما در خواست کنم وبلاگها و سايتهايی را که در خصوص دکتر عباسی فعاليت می کنند لينک کنيد .من که شما رو لينک کردم .شما هم در صورت تمايل من و فعالان ديگر را لينک کنيد .موفق باشيد.

مريم

لطفا برنامه سخنراني هاي سال ۸۵ دكتر را اعلام كنيد . متشكرم

امير

امروز ۲۹/۱/۸۵ تو صفحه سياست روزنامه همشهری يه مقاله راجع به تازه ترين ديدگاه های ايشون چاژ شده که ميتونه برای علاقه مندان جالب باشه. عنوان: رويکردهای استراتژيک آمريکا در خاورميانه :تردد در اين مسير فقط حق من است.

امیر

اینم لینکش: http://hamshahri.org/hamnews/1385/850129/world/siasatw.htm#s3147

مطهر

سلام. ما چند تا از مشتری های پر و پا قرص دکتر در لانه هستيم که مدتی است از فيض حضور و استفاده محروم شده ايم. در حال حاضر به شدت در سنگر عدالت طلبی در محيط دانشجويی طلبگی مدرسه عالی شهيد مطهری مشغول مبارزه ای مظلومانه هستيم. لطفا ماجرا را به آقای دکتر اطلاع دهيد و در صورت امکان از ايشان بخواهيد وبلاگمان را ببينند و ما را از نظريات مشورتی شان بهره مند کنند. يا علی مدد

مبارز

من فكر ميكنم ما در دوران سرنوشت سازي زندگي ميكنيم. از فلسطين گرفته تا عراق و افغانستان و ايران. اگر دير بجنبيم هر چه تاحال رشتيم پنبه خواهد شد. با توكل به خدا و تلاش مستمر بايد اين دوران را طي كنيم. ولي نه با تسليم بلكه با مقاومت. كه تسليم همان است كه آنهاميخواهند. شعار ما بايد شعار حسين باشد كه مرگ با عزت به از حيات با ذلت. اگر بترسيم و عقب برويم فقط استكبار را جري كرده ايم و به آن مشروعيت داده ايم. نهايتا خواهيم شد مثل هند. در صورتي كه قصد ما در هم شكستن اين سيستم جهاني استعماري و برقراري عدالت است. نه اينكه مثل هند به خاطر سوخت هسته اي با آمريكا جشن بگيريم.